U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE

Normativa del club

✓ La Direcció Esportiva, formada pel Coordinador General, el Coordinador de Futbol 11 i el Coordinador de Futbol 7 i Escola, serà l’encarregada d’atendre les famílies, sempre que sigui possible, en horari de dilluns a divendres de 17:00 a 20 :00 per tractar qualsevol tema que es vulgui comentar (esportiu, organitzatiu, econòmic, etc.) ja sigui de manera presencial, telefònica o a través de correu electrònic.

✓ Amb els entrenadors de cadascun dels equips es tractaran temes habituals com a convocatòries als partits, imprevistos, absències, etc.

✓ Els entrenadors poden acordar normatives internes a cadascun dels equips sempre prèvia autorització de la Direcció

✓ Qualsevol jugador/a de la UD Unificación Bellvitge s’ha de comportar correctament i respectuosament amb els companys d’equip, entrenadors, personal del club, rivals, etc. El no compliment d’aquest punt de la normativa, pot comportar sancions esportives per al jugador, des de la no convocatòria als partits següents fins l’expulsió com a membre del club si fos necessari.

✓ És obligatori per part de les famílies mantenir en tot moment un comportament correcte i respectuós amb qualsevol membre del club, així com amb altres famílies del mateix club o clubs rivals, etc.

✓ No està permès entrenar i/o jugar amb altres entitats sense permís formal del club, no fent-se aquest responsable de possibles lesions i/o contratemps que el jugador/a pogués patir.

✓ És obligatori estar al corrent de pagament de les quotes regulars . En cas contrari, el jugador/a en qüestió no podrà participar d’entrenaments ni de partits podent retirar-li la fitxa federativa/escolar fins que es regularitzi la situació econòmica amb el club.

✓ No es donaran baixes federatives/escolars durant la temporada, a excepció de casos puntuals que la Direcció Esportiva consideri oportuns sempre que s’hagin abonat la totalitat de quotes corresponents a la temporada sencera.

✓ No es tornaran imports de quotes pagades en cas de baixa.

✓ El club no es fa responsable de la desaparició, robatori o pèrdua de telèfons mòbils, videoconsoles, diners…

GRADA ( dies de partit)

✓ Els dies de partit està prohibit tractar assumptes esportius.

✓ El comportament de les famílies serà SEMPRE respectuós amb els jugadors i els pares de l’equip contrari, així amb els àrbitres i amb qualsevol persona que forma part del club.

✓ L’objectiu de l’afició ha de ser animar el SEU EQUIP.

✓ Es prohibeix expressament a les famílies donar instruccions tècniques als jugadors.

✓ El futbol només és un joc i per tant el joc és l’únic protagonista. DEIXEM QUE ELS JUGADORS GAUDEIXIN D’ELL.

✓ La Direcció Esportiva ha de prendre les mesures adequades si no es compleixi aquesta normativa. En cas de sanció econòmica per comportaments inadequats, seran les famílies les que s’hagin de fer càrrec del cost de la sanció.

ENTRENAMENTS

✓ És obligatori avisar amb antelació i justificar l’absència a un entrenament o partit (cal avisar l’entrenador o coordinador corresponent).

✓ Els jugadors o jugadores han dentrenar el mínim establert pel club per ser convocats. (3 dies d´entrenament, mínim assistir 2 dies; 2 dies d´entrenament, mínim assistir 1 dia).

✓ Si hi ha absències injustificades, la Direcció Esportiva pot reduir el temps de joc o deixar sense convocar un jugador per donar més temps de joc als altres.

✓ La Direcció Esportiva es reserva el dret de valorar les faltes justificades, a conseqüència de la no convocatòria o reducció de minuts de joc.

✓ Tot jugador està obligat a entrenar-se amb la roba oficial del club.

✓ Els dies de pluja per defecte hi haurà entrenament . En cas de suspensió d’entrenament, s’avisaran les famílies pels mitjans de comunicació del club (WhatsApp, xarxes socials, correu electrònic).

PARTITS

✓ Tot jugador està obligat a arribar puntual a la convocatòria de partit i amb la roba del club que toqui segons l’època de l’any.

✓ Un jugador pot ser convocat a qualsevol equip del club sempre que pugui jugar per edat. No es pot negar excepte causes justificades que haurà davaluar la Direcció

L´incompliment per part de jugadors/es o de les seves famílies de qualsevol dels punts d´aquesta normativa podrà derivar en una expulsió del jugador en qüestió de la nostra entitat.

D/D a:_______________________________________________________________________________ amb DNI______________________ com a PARE/MARE/TUTOR del jugador/a____________________ __________________________________________________ amb DNI____________________________ que milita a la categoria a ________________________________ he llegit , accepto i em comprometo a complir sense excepció, tots els punts de la normativa de la UD UNIFICACIÓ BELLVITGE.

L’Hospitalet de Llobregat, a ……………….. de…………………. ………………………. de 20………..

SIGNATURA: ______________________________